O nama

O nama

Preduzeće Vlado Baumaschinen d.o.o. Surčin osnovano je 2004. godine. Vlasnik i direktor preduzeća je gospodin Vladan Marković. Uspešno se bavimo poslovima u domenu niskogradnje i u tom pogledu ostvarujemo uspešnu saradnju sa domaćim i inostranim građevinskim firmama.

U sastavu privrednog društva Vlado Baumaschinen d.o.o. Surčin nalazi se tim menadžera, licenciranih inženjera, ekonomista i obučene radne snage svih neophodnih profila. Tim karakteriše neprestan rad na usavršavanju radnih i organizacionih sposobnosti i kapaciteta.

Vlado Baumaschinen d.o.o. već godinama ulaže u najsavremenije građevinske mašine, alate i teretna vozila, a pre svega u stalno usavršavanje oko 150 zaposlenih koji u praksi postižu izuzetne rezultate.

Naši ciljevi

VladoBau Logo
  • Ciljevi rada i poslovanja podrazumevaju profesionalan i detaljan pristup poslu
  • Primenu ekonomičnih rešenja
  • Upotrebu savremenih tehnologija
  • Angažovanje profesionalnog tima ljudi
  • Neprestano povećanje efikasnosti rada kroz prihvatanje novih izazova.

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta kao sastavni deo poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem odgovarajućih usluga korisnicima sa ciljem potpunog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.

Osnovni stavovi politike kvaliteta ogledaju se u uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 kojim se obezbeđuje sklad između interesa preduzeća i interesa svih zainteresovanih strana.

Na osnovu ovih pretpostavki doneti su globalni ciljevi kvaliteta organizacije Vlado Baumaschinen d.o.o.

Kontrola kvaliteta

Stalna briga za kvalitet usluga u skladu sa važećim zakonima, propisima i standardima;

Unapređenje procesa

Kontinuirano unapređenje svih procesa u organizaciji

Zadovoljni korisnici

Permanentna provera i porast nivoa zadovoljstva korisnika kvalitetom naših usluga

Stručno usavršavanje

Konstantno stručno usavršavanje zaposlenih

Timski rad

Podsticanje timskog rada i stvaranje baze znanja

Aktivno angažovanje

Sveobuhvatno učešće menadžmenta i aktivno angažovanje svih zaposlenih

Zaštita radne sredine

Zaštita i unapređenje radne sredine zaposlenih i njihove bezbednosti

Partnerski odnos

Razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i investitorima

Odgovaramo na potrebe tržišta

Neprekidno preispitivanje i usklađivanje ciljeva organizacije sa zahtevima i očekivanjima tržišta

Preventivne mere

Sistematsko preduzimanje preventivnih i korektivnih mera radi njegovog stalnog unapređivanja.

Sertifikat JUS ISO 9001:2015

Firma Vlado Baumaschinen d.o.o. poseduje sertifikat JUS ISO 9001:20015, kojim se potvrđuje da se sistem upravljanja kvalitetom uspešno primenjuje u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom. Kroz veliki broj procedura i uputstava detaljno je opisano odvijanje poslovnih procesa.

Sertifikat-9001-2015-srb

Sertifikat JUS ISO 14001:2015

ISO-14001-2015-eng